Modele biurokracji

Posted by STUDIO CAR | 16 fev, 2019 | Sem categoria | Nenhum Comentário

Istotnym problemem biurokracji pozostaje zawsze redukowanie zmienności zachowań LUDZKICH do przewidywalnych wzorów. Dokonuje się à poprzez realizację postulatu kontroli i położenia nacisku na zachowania niezawodne, egzekwowane przez odwołanie się do przepisów. Tymczasem różnorodność wykonywanych funkcji oraz zróżnicowanie klienta nie Pozwala na całkowitą standaryzację działań. Obrazami Tak rozumianej biurokratycznej standaryzacji byly Zarówno fabryki FORDA (sprowadzające ludzką aktywno do prostych ruchów, wykonywanych posłusznie, bezmyślnie i mechanicznie), Wielki gosse (który nieustannie obserwuje swych poddanych, nagradza wiernych, un niewiernych Karze, Jak i obozy koncentracyjne (w tym też gułag), odbierające jednostce Możliwość indywidualizowania Własnych dążeń i oczekiwań28. W Ten sposób biurokratyczny modèle życia Społecznego swymi regułami wkracza w najbardziej Podstawowe koncepcje człowieka jako istoty społecznej. Punktem wyjścia dla Webera w swoich rozważaniach była problematyka władzy. W oparciu o powyższe kryterium wyróżnił sur Trzy MODELE biurokracji: Rozbudowaną definicję biurokracji sformułował Niemiecki socjolog Max Weber (1947). Organizacja jest tym bardziej efektywna im bardziej zbliża się do modelu idealnego biurokracji. W przeciwieństwie do dzisiejszego znaczenia weberowska biurokracja była alternatywą wobec powszechnego nepotyzmu i nadużywania władzy, le zmieniania pracowników o przeciętnych zdolnościach w racjonalne osoby, które bezstronnie i wydajnie służą klientom swoim. Ważną cechą doskonałej biurokracji jest racjonalność, która wynika z zaprojektowania do wykonywania okre funkcji. Wzrod biurokracji w historii Mia ł różne przyczyny.

Ne najbardziej naturalnych należał wzrod liczby droits danego państwa. Obsługująca te Społeczność Liczba Urz, ników musiała wzrastać, par podołać zadaniom na ni nałożonym. Populacja Aten okresu klasycznego, Kiedy zmarł Sokrates, pod koniec V wieku Przed Chr. mogłaby się pomieścić w kilku dużych wieżowcach. Trzy czwarte wieku Później Aleksander wyruszył z Macedonii na podbla świata z armią, która liczyła OD trzydziestu ne czterdziestu tysięcy żołnierzy. Un Kiedy w I wieku po Chr. populacja Rzymu osiągnęła milion mieszkańców, było à pierwsze na Świecie Tak ogromne Miasto. Powoli, ALE vicié wzrastała współzależność ton est proche więksjay liczby ludności, podczas Gdy Krag przyjaciół i krewnych, w sposób bezdyskusyjny akceptowanych, pozostaje wciąż dix Sam. Grupa urzet ników pilnowała spokoju Społecznego je przestrzegania reguł życia społecznego12.

Innym czynnikiem wzrostu biurokracji była Stała tendencja władzy do zwiększania swych z i zagarniania ton est proche à nowych rodzajów życia Społecznego Celem kontrolowania i istrukcja nimi. Taka tendencja jest wyraźna także w demokracji, Chociaż pings Thomas Jefferson już Dawno przestrzegał, że Najlepiej RZĄDZI dix, KTO RZĄDZI najmniej13. Pojęcie biurokracji utworzone zostało przez vincenta de Gournay nous Francji w Roku 1745, OD słowa Biuro, które oznaczało Gabinet i stół do Pisania. Pojęcia używano w sposób pejoratywny w spółdzielniach do urzet ników państwowych, a Później także do dużych organizacji [4]. Pierwszym badaczem biurokracji był Max Weber, DLA którego-Wiła Ona Typ IDEALNY (modèle) [2], Przed NIM biurokrację opisywali Alexis de Tocqueville i Karol marques [5]. Analitycy Wśród przyczyn rozrostu biurokracji Polskiej wskazują na niewydolność, którą próbuje się rekompensować zatrudnieniem nowych Urz, ników dla obsługiwania nowych zadań publicznych, przy nieumiejętności wdrażania sur plasticiens Metod zarządzania.

Comments are closed.